✫فرشته زمیني ما ✫(دانلودهای رایگان)✫

هرروز با مطالبي تازه و دانلودهاي رايگان تولد كودكانتان با ما باشيد ..*

7 ﻋﻤﻞ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻏﺬﺍ ﺧﻮﺭﺩﻥ !

1392/8/27 19:09
نویسنده : ساناز
1,049 بازدید
اشتراک گذاری

...

7 ﻋﻤﻞ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻏﺬﺍ ﺧﻮﺭﺩﻥ !

ﻧﻮﺷﯿﺪﻥ ﭼﺎﯼ ﺩﺍﻍ

1-ﭼﺎﯼ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ (ﺳﯿﺎﻩ، ﺳﻔﯿﺪ ﻭ ﺳﺒﺰ) ، ﻣﺤﺘﻮﯼ ﻣﻮﺍﺩﯼ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺗﺎﻧﻦ ﺍﺳﺖ. ﺗﺮﻛﯿﺐﻫﺎﯼ ﺗﺎﻧﻦ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﻏﺬﺍ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ ﺁﻫﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﻣﯽﭼﺴﺒﻨﺪ ﻭ ﻣﺎﻧﻊ ﺟﺬﺏ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻥ ﭼﺎﯼ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻏﺬﺍ ﺑﺎﻋﺚ ﻫﻀﻢ ﺩﯾﺮﺗﺮ ﭘﺮﻭﺗﺌﯿﻦ ﺩﺭ ﻣﻌﺪﻩ ﻣﯿﺸﻮﺩ . ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﺗﺎ ﯾﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺻﺮﻑ ﻏﺬﺍ، ﭼﺎﯼ ﻧﻨﻮﺷﯿﺪ .

 ﺣﻤﺎﻡ ﮐﺮﺩﻥ

-2 -ﺣﻤﺎﻡ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻏﺬﺍ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺧﻮﻥ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺩﺳﺖ ﻫﺎ، ﭘﺎﻫﺎ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺧﻮﻥ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻣﻌﺪﻩ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺎﺑﺪ . ﻭ ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻞ ) ﺣﻤﺎﻡ ( ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻏﺬﺍ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﻮﺍﺭﺵ ﺩﺭ ﻣﻌﺪﻩ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

ﻧﻮﺷﯿﺪﻥ ﺁﺏ ﯾﺦ

 -3-ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪﻥ ﺁﺏ ﯾﺦ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻏﺬﺍ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻣﻌﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭﻟﯽ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻑ ﭘﺎﯾﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺻﺤﯿﺤﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﻜﻠﯽ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪﻥ ﺁﺏ ﯾﺦ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﯽﻛﻨﺪ، ﺩﻝﺩﺭﺩ ﯾﺎ ﺍﻧﻘﺒﺎﺽ ﻋﻀﻼﺕ ﺭﻭﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﭼﺎﺭ ﻧﺸﺎﻧﮕﺎﻥ ﺭﻭﺩﻩ ﺗﺤﺮﯾﻚﭘﺬﯾﺮ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﭼﺎﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺁﺏ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﺩ ﻧﻨﻮﺷﻨﺪ .

ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻛﺸﯿﺪﻥ

 -4 -ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪﻥ 1 ﻧﺦ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻏﺬﺍ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﺸﯿﺪﻥ 10 ﻧﺦ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻏﺬﺍ ﺭﯾﺴﮏ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﻣﯿﺒﺮﺩ . ﺣﺪﻭﺩ 100 ﻣﺎﺩﻩ ﺳﺮﻃﺎﻥﺯﺍ ﺩﺭ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻛﺸﯿﺪﻥ ﺁﻥ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻛﻠﯽ ﺯﯾﺎﻥﺑﺎﺭ ﺍﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺩﻭﺩ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻌﺪﻩ ﺭﺍ ﺍﺳﯿﺪﯼ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺭﻭﯼ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﻌﺪﻩ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽﮔﺬﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﺎﻧﻊ ﻫﻀﻢ ﺻﺤﯿﺢ ﻏﺬﺍ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺩﯾﮕﺮ، ﻛﺸﯿﺪﻥ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻏﺬﺍ، ﺑﻪﺧﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺎﻥ ﺭﻭﺩﻩ ﺗﺤﺮﯾﻚﭘﺬﯾﺮ، ﺩﺭﺩ ﻭ ﻋﻼﯾﻢ ﺷﻜﻤﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ .

 ﺩﺭﺍﺯ ﻛﺸﯿﺪﻥ

-5-ﺩﺭﺍﺯ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻏﺬﺍ ﻭ ﺑﺎ ﻣﻌﺪﻩ ﭘﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮﺩ ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﻏﺬﺍ ﺍﺯ ﻣﻌﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺮﯼ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺭﯾﻔﻼﻛﺲ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﻮﺩ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻏﺬﺍ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺩﺭ ﺭﻭﺩﻩ ﻣﯿﺸﻮﺩ . ﺷﻞ ﮐﺮﺩﻥ

ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ

 ٦- ﺷﻞ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻏﺬﺍ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﭻ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺭﻭﺩﻩ ﻭ ﻣﺴﺪﻭﺩ ﺷﺪﻥ ﺍﻥ ﺷﻮﺩ .

ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻣﯿﻮﻩ

7 -ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻣﯿﻮﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻏﺬﺍ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻧﻔﺦ ﺩﺭ ﻣﻌﺪﻩ ﻣﯿﺸﻮﺩ . ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ 2 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻏﺬﺍ ﻭ ﯾﺎ 1 ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻏﺬﺍ ﻣﯿﻮﻩ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺷﻮﺩ

پسندها (0)
شما اولین هوادار باشید!
نظرات (3) ارسال نظر
asal
27 آبان 92 23:45
سلام توی نی نی گپ براتون درخواست دوستی دادم تائید نکنید نکنید نکنید نی نی گپتون مشگل داره باعث میشه مال منم خراب بشه تائید نکنید ممنون ببخشیداااا اینو میگم!! ببخشید
راحله
28 آبان 92 9:16
سلام صبح بخیر خسته نباشی مطلبتونو که خوندم خیلی برام جالب بود آخه بعضی از این مواردو تقریبا" هیچکی رعایت نمیکنه البته نمیدونن که بخوان رعایت کنن مثلا" ما ایرانیا اکثرا" بعد از غذا یا چایی میخوریم یا میوه که جفتش ضرر داره ممنون از اطلاعات مفیدتون
ساناز
پاسخ
سلام واقعا همينطوره.اكثرا رعايت نميكنيم
خسته
28 آبان 92 9:47
سلام صبح بخیر خسته نباشید مادرای بی خواب و مظلوم فکر کنم من همین روزاست که دیگه از خواب بمیرم حالا حالا هم نمیتونم تغییر نام بدم راستی این 7مورد خیلی باب شده تقریبا" اکثره آدما حداقل یکی دو موردشو بعد از غذا انجام میدن . ای بابا خانم آدم خوابش کامل باشه همیشه سلامت و خوشحاله بقیه چیزا کشکه
ساناز
پاسخ
سلام.اي بابا مگه نگفتين كه ديگه خوب ميخوابينالبته باهاتون موافقم واقعا خواب مهمه .من كه عاشقه خوابيدنم