✫فرشته زمیني ما ✫(دانلودهای رایگان)✫

هرروز با مطالبي تازه و دانلودهاي رايگان تولد كودكانتان با ما باشيد ..*

مهربان خدای من

مهربان خدای خوب من بخاطر آرامشی که به من ارزانی داشتی از تو ممنونم. بخاطر رفع همه دغدغه ها و امنیتم از تو ممنونم. .....  بخاطر جسم سالم و نشاط و شادابی ام از تو ممنونم. بخاطر نیت پاک و قلب مهربانم از تو ممنونم. بخاطر آگاهی و دانایی ام از تو ممنونم. بخاطر گذشت و بخششم از تو ممنونم. نازنین خدای خوب من بخاطر امیدواری به لطف بی پایانت از تو ممنونم. بخاطر رزق و روزی حلال و فراوانم از تو ممنونم. بخاطر همنشینی با خوبانت از تو ممنونم. بخاطر خانواده خوبم از تو ممنونم. بخاطر توفیق بندگی ام از تو ممنونم. بخاطر زندگی جدیدم از تو ممنونم. بخاطر میل به تحول و تولد دوباره ا...
24 آذر 1392

موسيقي آرامبخش براي نوزادان

 ﺭﻳﺘﻢ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻗﻠﺐ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ " ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺁﺭﺍﻣﺒﺨﺶ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ " --------------------------------------------- --------------------- ﺟﻨﯿﻦ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺑﺪﻥ ﻣﺎﺩﺭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﺪ ﻣﯽ ﺯﯾﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻗﻠﺐ ﻣﺎﺩﺭ ﻋﺎﺩﺕ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ . ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﺍﯾﻦ ﺻﺪﺍﯼ ﺁﺷﻨﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﺪ ﻧﯿﺰ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻً ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻬﻢ ﻭ ﺁﺭﺍﻡ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﺯﺩﯾﮕﺮ ﺻﺪﺍﻫﺎﯼ ﻏﺮﯾﺐ ﻭ ﻭﺣﺸﺘﻨﺎﮎ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻣﺼﻮﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻭ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ . ﺩﺭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺯ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ ﺗﺎﺯﻩ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻗﻠﺐ ﺿﺒﻂ ﺷﺪﻩ ، ﮐﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺁﻥ 72 ﺿﺮﺑﻪ ﺩﺭ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻫﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﺷﺎﻣﻞ 9 ﻧﻮﺯﺍ...
20 آذر 1392

شعری زیبا از فریدون مشیری

ﻣﻦ ﺩﻟﻢ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﺪ ﺧﺎﻧﻪﺍﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﭘﺮ ﺩﻭﺳﺖ،  ﮐﻨﺞ ﻫﺮ ﺩﯾﻮﺍﺭﺵ ﺩﻭﺳﺖﻫﺎﯾﻢ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ ﺁﺭﺍﻡ ﮔﻞ ﺑﮕﻮ ﮔﻞ ﺑﺸﻨﻮ… ؛  ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﺪ ﻭﺍﺭﺩ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺻﻔﺎﯾﻢ ﮔﺮﺩﺩ ...  ﯾﮏ ﺳﺒﺪ ﺑﻮﯼ ﮔﻞ ﺳﺮﺥ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﮐﻨﺪ . ﺷﺮﻁ ﻭﺍﺭﺩ ﮔﺸﺘﻦ ﺷﺴﺖ ﻭ ﺷﻮﯼ ﺩﻝﻫﺎﺳﺖ                           ﺷﺮﻁ ﺁﻥ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺩﻝ ﺑﯽ ﺭﻧﮓ ﻭ ﺭﯾﺎﺳﺖ … ﺑﺮ ﺩﺭﺵ ﺑﺮﮒ ﮔﻠﯽ ﻣﯽﮐﻮﺑﻢ          ﺭﻭﯼ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﺳﺒﺰ ﺑﻬﺎﺭ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ  ﺍﯼ ﯾﺎﺭ     ﺧﺎﻧﻪﯼ ﻣﺎ ﺍﯾﻨﺠﺎﺳﺖ &nbs...
26 آبان 1392