✫فرشته زمیني ما ✫(دانلودهای رایگان)✫

هرروز با مطالبي تازه و دانلودهاي رايگان تولد كودكانتان با ما باشيد ..*

چگونه پوستي شفاف داشته باشيم ×××

ﺩﻭﺳﺖ ﺧﻮﺑﻢ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻲ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺷﻔﺎﻑ ﺗﺮ ﺷﻮﺩ؟ ﺟﻮﺵﻫﺎ ﻭ ﻟﮑﻪﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺭﻭﻱ ﭘﻮﺳﺖ ﺻﻮﺭﺕ، ﮔﺮﺩﻥ، ﺷﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﺟﺎﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﻏﺪﺩ ﭼﺮﺑﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ... ﺗﻌﺪﺍﺩ ﮐﻤﻲ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺁﮐﻨﻪ ﻭ ﺟﻮﺵﻫﺎ ﺩﺭ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪﻧﺘﺎﻥ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﮐﻨﻴﺪ. ﺑﺮﺍﻱ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﭘﺎﮐﻴﺰﮔﻲ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪﻥ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻗﺖ ﺍﺟﺮﺍ ﮐﻨﻴﺪ .  .1 ﻏﺬﺍﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺭﻳﺪ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻣﺼﺮﻑ ﻏﺬﺍﻫﺎﻱ ﭼﺮﺏ ﻭ ﺷﮑﻼﺕ، ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺟﻮﺵ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﺁﮐﻨﻪ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻲﺁﻳﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱﻫﺎﻱ ﻋﺎﺩﻱ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﺍﮔﺮ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﻏﺬﺍﻫﺎﻱ ﭼﺮﺏ ﻭ ﺷﮑﻼﺕ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﭘﻮﺳﺘﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺴﺪﻭﺩ ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺩ...
17 آذر 1392

خواص تخمه كدو

ﺧﻮﺍﺹ ﻣﻔﯿﺪ ﺗﺨﻤﻪ ﮐﺪﻭ  ﺗﺨﻤﻪ ﮐﺪﻭ ﺗﻨﺒﻞ ========== ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺪﻭ ﺗﻨﺒﻞ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﯾﺪ، ﺗﺨﻤﻪ ﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﻭﺭ ﻧﺮﯾﺰﯾﺪ . ﺍﯾﻦ ﺗﺨﻤﻪ ﻫﺎ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﺰﻩ ﯼ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺳﻮﺩﻣﻨﺪﻧﺪ . ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ 10 ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺯ ﻓﻮﺍﯾﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯾﺘﺎﻥ ﺫﮐﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ : ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺳﺘﺎﺕ ============= ﺗﺨﻤﻬﯽ ﮐﺪﻭ ﺗﻨﺒﻞ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻏﺪﻩ ﯼ ﭘﺮﻭﺳﺘﺎﺕ ﻣﻔﯿﺪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺩﻓﻊ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﭘﺮﻭﺳﺘﺎﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﺨﻤﻪ ﮐﺪﻭ ﺗﻨﺒﻞ ﻣﻮﺟﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﭘﺮﻭﺳﺘﺎﺕ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﻭﺗﻨﻮﺋﯿﺪﻫﺎ ﻭ ﺍﺳﯿﺪﻫﺎﯼ ﭼﺮﺏ ﺍﻣﮕﺎ 3 ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ . ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﯽ ========== ﺗﺨﻢ ﮐﺪﻭ ﺗﻨﺒﻞ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺍﺳﯿﺪ ﺁﻣﯿﻨﻪ ﯼ " ﺗﺮﯾﭙﺘﻮﻓﺎ...
17 آذر 1392

غذاهاي خوش اخلاق كننده :-))

ﻏﺬﺍﻫﺎﯼ ﺧﻮﺵ ﺍﺧﻼﻕ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ  ﺍﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﺍ ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﯿﺐ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺑﺨﻮﺭ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﮐﺘﺮ ﻧﺮﻭ ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﻢ ﺍﯾﻨﻄﻮﺭ ﻫﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮﺵ ﺑﺪﻫﯿﻢ، ﯾﮏ ﺳﯿﺐ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺑﺨﻮﺭ ﻭ ﺧﻮﺵ ﺍﺧﻼﻕ ﺷﻮ .  ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺮﻑ ﻏﺬﺍﻫﺎ ﻭ ﺣﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﻣﺎ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ﻣﺪﺍﺭﮐﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺭﮊﯾﻢ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺭﻭﯼ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﺑﺪﻥ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻐﺰﯼ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺭﻭﯼ ﺧﻠﻖ ﻭ ﺧﻮﯼ ﻣﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ . ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﯿﺪ : ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪﺭﺍﺕ ﻫﺎﯼ ﻃﻼﯾﯽ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪﺭﺍﺕ ﻫﺎ ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺩﺭ ﺭﮊﯾﻢ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﯿﺎﻁ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻭ ﺧﻠﻖ ﻭ ...
9 آذر 1392

7 ﻋﻤﻞ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻏﺬﺍ ﺧﻮﺭﺩﻥ !

7 ﻋﻤﻞ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻏﺬﺍ ﺧﻮﺭﺩﻥ ! ﻧﻮﺷﯿﺪﻥ ﭼﺎﯼ ﺩﺍﻍ 1-ﭼﺎﯼ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ (ﺳﯿﺎﻩ، ﺳﻔﯿﺪ ﻭ ﺳﺒﺰ) ، ﻣﺤﺘﻮﯼ ﻣﻮﺍﺩﯼ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺗﺎﻧﻦ ﺍﺳﺖ. ﺗﺮﻛﯿﺐﻫﺎﯼ ﺗﺎﻧﻦ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﻏﺬﺍ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ ﺁﻫﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﻣﯽﭼﺴﺒﻨﺪ ﻭ ﻣﺎﻧﻊ ﺟﺬﺏ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻥ ﭼﺎﯼ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻏﺬﺍ ﺑﺎﻋﺚ ﻫﻀﻢ ﺩﯾﺮﺗﺮ ﭘﺮﻭﺗﺌﯿﻦ ﺩﺭ ﻣﻌﺪﻩ ﻣﯿﺸﻮﺩ . ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﺗﺎ ﯾﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺻﺮﻑ ﻏﺬﺍ، ﭼﺎﯼ ﻧﻨﻮﺷﯿﺪ .  ﺣﻤﺎﻡ ﮐﺮﺩﻥ -2 -ﺣﻤﺎﻡ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻏﺬﺍ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺧﻮﻥ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺩﺳﺖ ﻫﺎ، ﭘﺎﻫﺎ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺧﻮﻥ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻣﻌﺪﻩ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺎﺑﺪ . ﻭ ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻞ ) ﺣﻤﺎﻡ ( ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻏﺬﺍ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﻮﺍﺭﺵ ﺩﺭ ﻣﻌﺪﻩ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻧﻮﺷﯿﺪﻥ ﺁﺏ ﯾﺦ  -3-ﻣ...
27 آبان 1392

خواص ویژه پرتقال و آب پرتقال

مطلب طولانی است ولی ارزش خوندن داره خواص ویژه پرتقال گرفتن آب پرتقال *  تخریب کلسترول:  مطالعه بر روی جوامع سراسر دنیا نشان داده است که رژیم های غذایی سرشار از ویتامین C، به حفاظت در برابر بیماری های قلبی کمک می کند. این ویتامین از LDL در برابر تخریب اکسیداتیو توسط رادیکال های آزاد حفاظت می کند. LDL تخریب شده سبب انسداد شریان ها و ابتلا به بیماری های قلبی می گردد. * کمبود ویتامین C: مقدار توصیه شده دریافت روزانه «ویتامین C»، برای خانم ها ۷۵ میلی گرم و برای آقایان ۹۰ میلی گرم است. متخصصان تغذیه که توصیه به دریافت «مطلوب تغذیه ای»‌ دارند، دریافت ۴۰۰ میلی گرم برای افراد بین ۲۵ ...
14 آبان 1392

میوه پرتقال

این مقاله در مورد «میوه پرتقال» است. مقاله‌ای که در مورد کشوری با همین نام است را می‌توانید در پرتغال در ویکی پدیا بیابید. پرتقال میوه‌ای از خانواده مرکبات می‌باشد. درخت آن همیشه سبز است و ارتفاع آن تا ۱۰ متر هم می‌رسد. ریشه پرتقال از جنوب شرقی آسیا (چین و هند) می‌باشد و یک میوه پیوندی است که در دوران باستان احتمالا با پیوند نارنگی و پومیلو پرورش داده شد. نوع ایرانی Persian Orange که ایتالیایی‌ها از قرن ۱۱ میلادی کشت آن را در جنوب اروپا رایج کردند تلخ بود و جای خود را از قرن ۱۵ میلادی به نوع شیرین تر داد که تاجران کشور پرتغال از هندوستان وارد و کشت کردند.  برای...
14 آبان 1392

خواص لوبيا سبز

خواص لوبیا سبز ======== لوبیا سرشار از ویتامین‌ های A، B، C و مواد معدنی آهن، فسفر، کلسیم و پتاسیم است. البته بد نیست بدانید لوبیا خشک فاقد ویتامین C بوده اما از نظر پروتئین و ویتامین E غنی‌ تر است. ... لوبیا سبز با این که از کالری کمی برخوردار است از نظر تغذیه ای بسیار مقوی می‌ باشد. کمک به استخوان سازی =============== لوبیا سبز به دلیل داشتن ویتامین K، ‌ برای ساختن استخوان هایی قوی بسیار مهم است. ویتامین K1، پروتئین استئوکلسین(پروتئینی مهم و غیر کلاژنی در استخوان) را فعال می ‌سازد. این پروتئین مولکول های کلسیم را در استخوان نگه می ‌دارد بنابراین بدون ویتامین K1، میزان استئوکلسین نیز کافی نمی &zw...
11 آبان 1392

خواص گوجه فرنگي

نوشیدن 2 لیوان آب گوجه فرنگی در روز، استخوان ‌ها را تقویت نموده و از پوکی استخوان پیشگیری می کند!!! 10نکته خواندنی راجع به گوجه فرنگی!! گوجه‌ فرنگی سرشار از ویتامین‌های آ، ب 1، ب 2، ث و مواد معدنی ازجمله كلسیم،فسفر،سدیم،پتاسیم،منیزیم،آهن،مس،روی،ارسنیك و كبالت است. ... 100 گرم گوجه ‌فرنگی خام حاوی 20 كالری انرژی، یك گرم پروتئین، 11 میلی‌گرم كلسیم، 6/0 میلی‌گرم آهن، 1100واحد بین‌المللی ویتامین آ، 3/0 گرم چربی، 06/0 میلی‌گرم ویتامین ب 1، 04/0 میلی‌گرم ویتامین ب 2 و 23 میلی‌گرم ویتامین ث است. در گوجه ‌فرنگی رسیده،تقریبا تمام آمینو اسیدهای اصلی به استثنای تریپتوفان وجود دارد.قند...
4 آبان 1392

خواص پستــه

گنجاندن پسته در رژیم غذایی می‌تواند از خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی ـ عروقی و تنگ شدن شریان‌های قلبی به علت رسوبات خونی جلوگیری كند و كلسترول خون را نیز كاهش دهد. تحقیقات جدید نشان می‌دهد داوطلبانی كه مدت یك ماه مرتبا 28 گرم پسته در روز مصرف كرده‌اند، میزان كلسترول خون آنها 8 ‌/‌ 4 درصد كاهش یافته‌است.با مصرف پسته سطح كلسترول بد لیپوپروتئین با غلظت كم تا 11‌/6 درصد كاهش می‌یابد. ... پژوهش‌ها نشان می‌دهد كه پسته، سطح كلسترول بد را در بدن كاهش می‌دهد و در ضریب لیپوپروتئین هم تغییراتی مفید صورت می‌دهد. محققان می‌گویند پسته دارای مقادیر زیادی ماده گیاهی ضد...
4 آبان 1392